Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

ANBI

 

De stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen onze donateurs een belastingvoordeel hebben. Onder andere kunnen giften aan de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront onder voorwaarden als aftrekpost voor de inkomstenbelasting aangemerkt worden. Zie voor informatie de website van de belastingdienst.

 

Naam: Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

 

RSIN: 802604262

 

Postadres:
Postbus 10137
6000 GC Weert

 

Doelstelling:
De stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront heeft ten doel de missionering te ondersteunen in de zin en geest zoals de Rooms Katholieke Kerk dat bedoelt.

De stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront geeft uitvoering aan haar doelstelling door:
- het ondersteunen van projecten in de te missioneren gebieden in de wereld die leiden tot een menswaardiger bestaan voor hun bewoners, evenals het stimuleren van de inwoners van het werkgebied van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront om deel te nemen aan en bij te dragen aan deze projecten die de allerarmsten een kans geven zich te ontplooien en uit de schrijnende onderontwikkeling te komen;
- de missionarissen afkomstig uit het werkgebied van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront in financiële, materiële en morele zin te ondersteunen; onder missionarissen wordt in dit verband verstaan priesters, broeders en zusters afkomstig uit het dekenaat Weert die zich in het buitenland inzetten voor hun medemensen aldaar; ze worden Weerter missionarissen genoemd;
- de inwoners van het werkgebied te informeren over en bewust te maken van de noden in de wereld;
- het ondersteunen van projecten welke gekozen worden in overleg met de Missiecomités uit het werkgebied van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront met middelen die voortkomen uit de jaarlijkse Vastenaktie, een jaarlijkse donateursactie, een collecte in het laatste weekend van het kerkelijk jaar en op andere legitieme wijze verworven inkomsten.

Het werkgebied van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront omvat in principe alle parochies binnen het dekenaat Weert; dit zijn parochies in de gemeenten Weert en Nederweert.

Deze doelstelling is geformuleerd conform de laatste versie van de statuten van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront, verleden op 20 november 1998 voor Mr. W.A.M. van Gorp, notaris ter standplaats Weert.

 

Beleidsplan:
Vanaf de oprichting zorgt het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront en haar voorlopers voor een uitkering aan missionarissen afkomstig uit het werkgebied en werkzaam in het buitenland die voor verlof of anderszins tijdelijk in Nederland verblijven. Tegenwoordig wordt voor iedere maand die de Weerter missionaris in het buitenland verblijft een bedrag gereserveerd. Het gereserveerd bedrag wordt zo mogelijk uitgekeerd als de missionaris Nederland bezoekt. Bij priester- of professiejubilea van missionarissen en oud-missionarissen is er een jubileumuitkering die bij voorkeur uitgekeerd wordt bij de viering van het jubileum. Bovendien ontvangen de missionarissen en oud-missionarissen jaarlijks een boekenpakket met zowel vakliteratuur als ontspanningslectuur. Besloten is deze traditionele activiteiten ten behoeve van missionarissen en oud-missionarissen afkomstig uit het werkgebied te continueren zolang deze missionarissen er zijn. Aangezien door leeftijdsopbouw en zeer geringe aanwas onze missionarissen in aantal sterk af zullen nemen is er gezocht naar wegen om de band tussen het Dekenaat Weert en de gebieden waar onze missionarissen werkzaam zijn of zijn geweest ook voor de toekomst in stand te houden. Er zijn inmiddels stappen gezet om middels moderne communicatiemiddelen op basis van gelijkwaardigheid een band op te bouwen tussen scholen in Weert en in Malawi. Er wordt naar gestreefd op termijn ook andere instellingen zoals ziekenhuizen, gemeenten en bedrijfsleven bij deze koppeling te betrekken. Daarnaast kunnen na bestuursbesluit ook missie- en ontwikkelingsprojecten ondersteund of mede ondersteund worden. De voorkeur gaat hierbij uit naar kleinschalige projecten die een band hebben met onze missionarissen of de gebieden waar deze werkzaam zijn of zijn geweest. Om de missiegedachte levend te houden wordt jaarlijks een ontmoetingsmiddag georganiseerd voor missionarissen die in Nederland verblijven, hun familie en vrienden, donateurs en ander belangstellenden. Inkomsten worden geworven door een donateursactie in het voorjaar en een collecte in de kerken van het Dekenaat Weert gedurende het laatste weekend van het kerkelijk jaar. Incidenteel zijn er andere inkomsten, bijvoorbeeld uit nalatenschappen. Het vermogen wordt zodanig beheerd dat er minimaal risico ontstaat. Indien de jaarlijkse inkomsten onvoldoende zijn om bovengenoemd activiteiten te bekostigen wordt het vermogen aangesproken.

 

Bestuur:

Voorzitter: vacature
Secretaris: B. Soeterik
Penningmeester: Th.H.F. Nouwen (tevens waarnemend voorzitter)
Algemeen bestuurslid: Th.R.J.P. Huijbregts
Algemeen bestuurslid: vacature

De bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook ontvangen ze geen vacatiegelden. Ze hebben wel recht op de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Activiteiten in 2015:
Voor 7 missionarissen die in het buitenland werkzaam zijn werd voor het gehele jaar een uitkering gereserveerd. Aan 5 missionarissen werd een gereserveerd bedrag uitgekeerd.
Aan 21 missionarissen en oud-missionarissen werd een zogenaamd boekenpakket verzonden inhoudende o.a.: het boek ‘Paus Franciscus het tweede jaar’, het boek ‘Sporen van liefde’ van zuster Maria de Anima Christi, het boek ‘Weert 600 een kleurrijk en bruisend jubileumjaar !’, een paasbrief van deken Franken en een palmtakje gewijd in de Sint Martinuskerk van Weert.
Vanaf de groepen 7 en 8 van de basisschool Leuken werd een aantal malen een Skype verbinding gelegd met de Lukini meisjesschool in Lilongwe in Malawi.
Op zaterdag 5 september 2015 werd een ontmoetingsmiddag gehouden bezocht door 60 personen. Als sprekers kwamen aan het woord pater Marc Calo, secretaris missiezaken van het bisdom Roermond en pater Johan Visser, missionaris in Cambodja. Verder werd via Skype een verbinding gemaakt met pater Jo Kuppens in Malawi.
Via het Missieburo van het bisdom Roermond werden twee adoptiekinderen gesteund in Cambodja. Voor een openluchtkerk in Malawi werd een bedrag voor de aanschaf van een geluidsinstallatie beschikbaar gesteld.
Voor de werving van inkomsten werd een donateursactie gehouden en werden door 11 parochies in het dekenaat een kerkcollecte gehouden tijdens het laatste weekend van het kerkelijk jaar.
In samenwerking met de missiecomités van de parochies uit het dekenaat Weert en in overleg met het Missieburo/Missiesecretariaat van het bisdom Roermond werd de Vastenaktie 2015 georganiseerd en werden een aantal projecten gekozen die mede uit de opbrengst van de Vastenaktie gerealiseerd kunnen worden. De taak van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront is voor de Vastenaktie uitsluitend coördinerend; de financiën worden door de missiecomités afgewikkeld.

 

Financiële Verantwoording:
Financieel verslag 2012
Financieel verslag 2013
Financieel verslag 2014
Financieel verslag 2015

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 3 september 2017
  Foto's
  De foto's van de ontmoetingsdag op 1 september 2018 zijn op de site geplaatst. .....
 • 27 april 2016
  Member of the Order of Orange-Nassau
    (Weert, April 26, 2016)Board member of the Foundation Mission Homefront of the Deanery of Weert appointed as Member of the Order of Orange-Nassau His Majesty King Willem-Alexander is pleased to appoint .....
 • 27 april 2016
  Koninklijke onderscheiding
  (Weert, 26 april 2016)Bestuurslid van de Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om de heer Theo Theodorus .....