Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront
 

In Memoriam Frits Kirkels


Frits Kirkels was van 1988 tot 2014 bestuurslid van onze stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront. Hij is 20 januari 1942 geboren op Hushoven en op 8 december 2020 overleden te Weert. Als gelovig mens was hij overtuigd van de christelijke plicht om zorg te dragen voor hen die onze steun nodig hebben. Aangezien wij daar door onze dagelijkse beslommeringen niet altijd voldoende aandacht voor hebben had hij groot respect voor hen die hier hun leven aan gewijd hebben; onze missionarissen. Frits zag het dan ook als onze plicht onze missionarissen moreel en materieel te steunen. Daarnaast had Frits ook oprechte belangstelling voor het praktisch werk van de paters, broeders en zusters op het gebied van pastoraal, gezondheidszorg, onderwijs en de ondersteuning bij maatschappelijke ontwikkelingen van de mensen waarbij zij hun missie hadden.

Bij zijn werk voor ons Missie Thuisfront gebruikte Frits zijn commerciële capaciteiten bij het werven van sponsors en adverteerders. Zijn organisatorische ervaring zette hij in voor het realiseren van onze activiteiten zoals fietstochten, de Sint Maartensrit en bijeenkomsten zoals ontmoetingsmiddagen. Alhoewel het vrijwilligerswerk voor Frits beslist niet vrijblijvend was vond hij dat er ook tijd moest zijn voor gezelligheid en humor bij de uitvoering van onze activiteiten. Ook dat had aandacht van Frits.
Op 12 december 2020 vond de plechtige uitvaartdienst plaats in de dekenale Sint Martinuskerk waar Frits ook vele andere vrijwilligerstaken heeft vervuld zoals, collectant, lector, medeorganisator van processies en broedermeester van de Maria Broederschap. De klokken in de Martinustoren luiden toen Frits naar zijn laatste rustplaats in deze wereld op het Sint Martinuskerkhof werd gebracht. Bij de uittocht uit de kerk zong het koor het ‘In Paradisum’ voor de gelovige mens Frits als begeleiding op de weg naar het hemelse Jeruzalem …


In Memoriam Frits Kirkels


Frits Kirkels was a board member of our foundation Missiin Homefront of the Deanery Weert from 1988 to 2014. He was born on January 20, 1942 in Hushoven and died on December 8, 2020 in Weert. As a man of faith, he was convinced of the Christian duty to care for those who need our support. Since we do not always pay enough attention to this due to our daily worries, he had great respect for those who devoted their lives to this duty; our missionaries. Therefore Frits saw it as our duty to support our missionaries morally and materially. In addition, Frits was also genuinely interested in the practical work of the priests, brothers and sisters in the field of pastoral, health care, education and the support in social developments of the people for whom they had their mission.
In his work for our Mission Home Front, Frits used his commercial capabilities in recruiting sponsors and advertisers. He used his organizational experience to realize our activities such as bicycle tours, the Saint Martinstour and gatherings such as afternoonmeetings. Although the voluntary work for Frits was by no means non-committal, he felt that there should also be time for fun and humor in the execution of our activities. That also got attention from Frits.
On December 12, 2020, the solemn funeral service took place in the Deanale Saint Martinuschurch, where Frits also fulfilled many other volunteer tasks such as collector, lecturer, co-organizer of processions and as a masterbrother of the Brotherhood of Maria. The bells in the Martintower rang when Frits was taken to his final resting place on this world at the cemetary of Saint Martin. At the departure from the church the choir sang the "In Paradisum" for the faithful man Frits as an accompaniment on the way to the heavenly Jerusalem ...

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 22 februari 2024
  ONTMOETINGSMIDDAG 2024
  Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront houdt op zaterdagmiddag, 16 maart2024 om 13:30 uur, in het MFA Kimpe Veld, St. Barbaraplein 2 teTungelroy (gem. Weert) een ontmoetingsmiddag. Ontvangst vanaf 13:00 uur. Er .....
 • 23 december 2023
  Nieuwsbrief DECEMBER 2023
  StichtingDekenaal Weerter Missie ThuisfrontHet jaar 2023We worden ook dit jaar via de media zeer regelmatig geconfronteerd met veel problemen.De oorlog in Oekraïne is geografisch gezien niet ver weg, heeft inmiddels .....
 • 25 december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontNadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven .....
 • 20 maart 2022
  Vastenactie 2022
  VASTENACTIE 2022 Dekenaat WeertParochies: Sint MartinusHeilige Oda (Boshoven)Heilige Hieronymus en Antonius (Laar)Even minderen voor een ander!UW BIJDRAGE KUNT U OVERMAKEN OP BANKREKENING NL 44 RABO 0156 9252 81 TEN NAME VAN MISSIE .....