Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

ANBI

 

De stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen onze donateurs een belastingvoordeel hebben. Onder andere kunnen giften aan de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront onder voorwaarden als aftrekpost voor de inkomstenbelasting aangemerkt worden. Zie voor informatie de website van de belastingdienst.

Naam: Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

RSIN: 802604262

Postadres:
Postbus 10137
6000 GC Weert

 

Doelstelling:
De stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront heeft ten doel de missionering te ondersteunen in de zin en geest zoals de Rooms Katholieke Kerk dat bedoelt.

De stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront geeft uitvoering aan haar doelstelling door:

 • - het ondersteunen van projecten in de te missioneren gebieden in de wereld die leiden tot een menswaardiger bestaan voor hun bewoners, evenals het stimuleren van de inwoners van het werkgebied van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront om deel te nemen aan en bij te dragen aan deze projecten die de allerarmsten een kans geven zich te ontplooien en uit de schrijnende onderontwikkeling te komen;
 • - de missionarissen afkomstig uit het werkgebied van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront in financiële, materiële en morele zin te ondersteunen; onder missionarissen wordt in dit verband verstaan priesters, broeders en zusters afkomstig uit het dekenaat Weert die zich in het buitenland inzetten voor hun medemensen aldaar; ze worden Weerter missionarissen genoemd;
 • - de inwoners van het werkgebied te informeren over en bewust te maken van de noden in de wereld;
 • - het ondersteunen van projecten welke gekozen worden in overleg met de Missiecomités uit het werkgebied van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront met middelen die voortkomen uit de jaarlijkse Vastenactie, een jaarlijkse donateursactie, een collecte in het laatste weekend van het kerkelijk jaar en op andere legitieme wijze verworven inkomsten.

Het werkgebied van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront omvat in principe alle parochies binnen het dekenaat Weert; dit zijn parochies in de gemeenten Weert en Nederweert.

Deze doelstelling is geformuleerd conform de laatste versie van de statuten van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront, verleden op 20 november 1998 voor Mr. W.A.M. van Gorp, notaris ter standplaats Weert.

Beleidsplan:

Vanaf de oprichting zorgt het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront en haar voorlopers voor een uitkering aan missionarissen afkomstig uit het werkgebied en werkzaam in het buitenland die voor verlof of anderszins tijdelijk in Nederland verblijven. Tegenwoordig wordt voor iedere maand die de Weerter missionaris in het buitenland verblijft een bedrag gereserveerd. Het gereserveerd bedrag wordt zo mogelijk uitgekeerd als de missionaris Nederland bezoekt. Bij priester- of professiejubilea van missionarissen en oud-missionarissen is er een jubileumuitkering die bij voorkeur uitgekeerd wordt bij de viering van het jubileum. Bovendien ontvangen de missionarissen en oud-missionarissen jaarlijks een boekenpakket met zowel vakliteratuur als ontspanningslectuur. Besloten is deze traditionele activiteiten ten behoeve van missionarissen en oud-missionarissen afkomstig uit het werkgebied te continueren zolang deze missionarissen er zijn. Aangezien door leeftijdsopbouw en zeer geringe aanwas onze missionarissen in aantal sterk af zullen nemen is er gezocht naar wegen om de band tussen het Dekenaat Weert en de gebieden waar onze missionarissen werkzaam zijn of zijn geweest ook voor de toekomst in stand te houden. Er worden mogelijkheden onderzocht om middels moderne communicatiemiddelen op basis van gelijkwaardigheid een band op te bouwen tussen scholen in Weert en in Malawi. Er wordt naar gestreefd op termijn ook andere instellingen zoals ziekenhuizen, gemeenten en bedrijfsleven bij deze koppeling te betrekken. Daarnaast kunnen na bestuursbesluit ook missie- en ontwikkelingsprojecten ondersteund of mede ondersteund worden. De voorkeur gaat hierbij uit naar kleinschalige projecten die een band hebben met onze missionarissen of de gebieden waar deze werkzaam zijn of zijn geweest. Om de missiegedachte levend te houden wordt jaarlijks een ontmoetingsmiddag georganiseerd voor missionarissen die in Nederland verblijven, hun familie en vrienden, donateurs en ander belangstellenden. Inkomsten worden geworven door een donateursactie en een collecte in de kerken van het Dekenaat Weert gedurende het laatste weekend van het kerkelijk jaar. Incidenteel zijn er andere inkomsten, bijvoorbeeld uit nalatenschappen. Het vermogen wordt zodanig beheerd dat er minimaal risico ontstaat. Indien de jaarlijkse inkomsten onvoldoende zijn om bovengenoemd activiteiten te bekostigen wordt het vermogen aangesproken.

 

Bestuur:

Voorzitter: vacature
Secretaris: B. Soeterik
Penningmeester: Th.H.F. Nouwen (tevens waarnemend voorzitter)
Algemeen bestuurslid: Th.R.J.P. Huijbregts
Algemeen bestuurslid: vacature

De bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook ontvangen ze geen vacatiegelden. Ze hebben wel recht op de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Activiteiten in 2019:

Voor zeven missionarissen die in het buitenland werkzaam zijn werd voor het gehele jaar een uitkering gereserveerd. Voor een missionaris die is teruggekeerd werd voor 10 maanden een uitkering gereserveerd. Aan 3 missionarissen werd een gereserveerd bedrag uitgekeerd. Aan een rustende missionaris werd een jubileumuitkering uitbetaald.

Aan 18 missionarissen en oud-missionarissen werd een zogenaamd boekenpakket verzonden inhoudende o.a.: het boek ‘Een jaar met de Woestijnvaders’ door Anselm Grün, de DVD ‘Het Slot van de Spiritijnen’  van de cineasten Nelleke Dinnissen en Paul van Laere, het boekje ‘Gae hetj mich in eur tes !’  van Frans Adriaens, een paasbrief van deken Franken en een palmtakje gewijd in de Sint Martinuskerk van Weert.

Op zaterdag 7 september 2019 werd een ontmoetingsmiddag gehouden bezocht door 60 personen. Als sprekers kwamen aan het woord zuster Maria de Montserrat Vega, Argentijnse van geboorte en woont sinds 2016 in het klooster in Brunssum en Jan Leenders, geeft een korte presentatie over het onderwijsproject in Malawi dat de Philips van Horne bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum mogelijk heeft gemaakt. Voor de werving van inkomsten werd een donateursactie gehouden en werden door 8 parochies in het dekenaat een kerkcollecte gehouden tijdens het laatste weekend van het kerkelijk jaar.

Er werd bedrag beschikbaar gesteld voor de aanschaf van gereedschappen voor een vakopleiding voor dove kinderen in Uganda. Dit project werd aangedragen en begeleid door pater Harrie Tullemans. Ook werd er samen met andere Nederlandse organisaties en Wilde Ganzen een bijdrage geleverd om overstromingsschade te herstellen aan de ‘Don Bosco Technical School’ in Cambodja. Deze school werd opgericht door pater Johan Visser. Via het Missieburo van het bisdom Roermond werden twee adoptiekinderen gesteund in Cambodja. Vanuit de reservering ‘Brug Weert-Malawi’ werd een bijdrage geleverd aan het jubileum-project van de Philips van Horne scholengemeenschap waardoor zes leslokalen gebouwd kunnen worden voor de Chipala school in Malawi. Pater Jo Kuppens is betrokken bij de realisering van dit project.

In samenwerking met de missiecomités van de parochies uit het dekenaat Weert en in overleg met het Missiebureau/Missiesecretariaat van het bisdom Roermond werd de Vastenactie 2019 georganiseerd en werden een aantal projecten gekozen die mede uit de opbrengst van de Vastenaktie gerealiseerd kunnen worden. De taak van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront is voor de Vastenactie uitsluitend coördinerend; de financiën worden door de missiecomités afgewikkeld.

 

 

Financiële Verantwoording:
Financieel verslag 2012
Financieel verslag 2013
Financieel verslag 2014
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2019

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 20 december 2020
  Nieuwsbrief December 2020
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontCoronavirus COVID-19 en kerstmis 2020Coronavirus COVID-19 heeft grote invloed op onze samenleving. Veel mensen hebben dierbaren verloren of hebben met zware gevolgen voor de gezondheid te .....
 • 16 december 2020
  In Memoriam Frits Kirkels
  Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront Frits Kirkels was van 1988 tot 2014 bestuurslid van onze stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront. Hij is 20 januari 1942 geboren op Hushoven en op 8 .....
 • 12 december 2020
  Mensenrechten Award
  Mensenrechten Award Weimar voor pater Jo Kuppens Bronnen: Weert de GeksteDe Limburger10 december 2020De gemeenteraad van de Duitse stad Weimar heeft op woensdag 10 december, op de ‘Internationale Dag van de Rechten van .....
 • 31 oktober 2020
  BIOGRAFIE PATER JOHAN VISSER
  In 1956 vertrok pater Johan Visser uit Weert naar zijn missie. Als Salesiaan van Don Bosco is het verzorgen van onderwijs voor kansarme jongeren een zeer belangrijk onderdeel van zijn .....