Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

ANBI

 

De stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen onze donateurs een belastingvoordeel hebben. Onder andere kunnen giften aan de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront onder voorwaarden als aftrekpost voor de inkomstenbelasting aangemerkt worden. Zie voor informatie de website van de belastingdienst.

 

Naam: Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

 

RSIN: 802604262

 

Postadres:
Postbus 10137
6000 GC Weert

 

Doelstelling:

De stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront heeft ten doel de missionering te ondersteunen in de zin en geest zoals de Rooms Katholieke Kerk dat bedoelt.

De stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront geeft uitvoering aan haar doelstelling door:
- het ondersteunen van projecten in de te missioneren gebieden in de wereld die leiden tot een menswaardiger bestaan voor hun bewoners, evenals het stimuleren van de inwoners van het werkgebied van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront om deel te nemen aan en bij te dragen aan deze projecten die de allerarmsten een kans geven zich te ontplooien en uit de schrijnende onderontwikkeling te komen;
- de missionarissen afkomstig uit het werkgebied van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront in financiële, materiële en morele zin te ondersteunen; onder missionarissen wordt in dit verband verstaan priesters, broeders en zusters afkomstig uit het dekenaat Weert die zich in het buitenland inzetten voor hun medemensen aldaar; ze worden Weerter missionarissen genoemd;
- de inwoners van het werkgebied te informeren over en bewust te maken van de noden in de wereld;
- het ondersteunen van projecten welke gekozen worden in overleg met de Missiecomités uit het werkgebied van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront met middelen die voortkomen uit de jaarlijkse Vastenactie, een jaarlijkse donateursactie, een collecte in het laatste weekend van het kerkelijk jaar en op andere legitieme wijze verworven inkomsten.

Het werkgebied van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront omvat in principe alle parochies binnen het dekenaat Weert; dit zijn parochies in de gemeenten Weert en Nederweert.

Deze doelstelling is geformuleerd conform de laatste versie van de statuten van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront, verleden op 20 november 1998 voor Mr. W.A.M. van Gorp, notaris ter standplaats Weert.

 

Beleidsplan:

Vanaf de oprichting zorgt het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront en haar voorlopers voor een uitkering aan missionarissen afkomstig uit het werkgebied en werkzaam in het buitenland die voor verlof of anderszins tijdelijk in Nederland verblijven. Tegenwoordig wordt voor iedere maand die de Weerter missionaris in het buitenland verblijft een bedrag gereserveerd. Het gereserveerd bedrag wordt zo mogelijk uitgekeerd als de missionaris Nederland bezoekt. Bij priester- of professiejubilea van missionarissen en oud-missionarissen is er een jubileumuitkering die bij voorkeur uitgekeerd wordt bij de viering van het jubileum. Bovendien ontvangen de missionarissen en oud-missionarissen jaarlijks een boekenpakket met zowel vakliteratuur als ontspanningslectuur. Besloten is deze traditionele activiteiten ten behoeve van missionarissen en oud-missionarissen afkomstig uit het werkgebied te continueren zolang deze missionarissen er zijn. Aangezien door leeftijdsopbouw en zeer geringe aanwas onze missionarissen in aantal sterk af zullen nemen wordt er gezocht naar wegen om de band tussen het Dekenaat Weert en de gebieden waar onze missionarissen werkzaam zijn of zijn geweest ook voor de toekomst in stand te houden. Daarnaast kunnen na bestuursbesluit ook missie- en ontwikkelingsprojecten ondersteund of mede ondersteund worden. De voorkeur gaat hierbij uit naar kleinschalige projecten die een band hebben met onze missionarissen of de gebieden waar deze werkzaam zijn of zijn geweest. Om de missiegedachte levend te houden wordt jaarlijks een ontmoetingsmiddag georganiseerd voor missionarissen die in Nederland verblijven, hun familie en vrienden, donateurs en ander belangstellenden. Inkomsten worden geworven door een donateursactie en een collecte in de kerken van het Dekenaat Weert gedurende het laatste weekend van het kerkelijk jaar. Incidenteel zijn er andere inkomsten, bijvoorbeeld uit nalatenschappen. Het vermogen wordt zodanig beheerd dat er minimaal risico ontstaat. Indien de jaarlijkse inkomsten onvoldoende zijn om bovengenoemd activiteiten te bekostigen wordt het vermogen aangesproken.

 

Bestuur:

Voorzitter: vacature
Secretaris: B. Soeterik
Penningmeester: Th.H.F. Nouwen (tevens waarnemend voorzitter)
Algemeen bestuurslid: Th.R.J.P. Huijbregts
Algemeen bestuurslid: vacature

De bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook ontvangen ze geen vacatiegelden. Ze hebben wel recht op de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Activiteiten in 2021:

Voor zeven missionarissen die in het buitenland werkzaam zijn werd voor het gehele jaar een uitkering gereserveerd. Aan twee missionaris werd een gereserveerd bedrag uitgekeerd.
Aan 14 missionarissen en oud-missionarissen werd een zogenaamd boekenpakket verzonden inhoudende o.a.: het boek ‘Politiek & samenleving’ van Paus Franciscus en Dominique Wolton, de biografie van pater Johan Visser ‘Father John’ van Charles Schwietert, het boek ‘Bidden met iconen’ van Henri Nouwen, het boek ‘Maria, de moeder van iedereen’ van Paul Spapens en volgens traditie een palmtakje gewijd in de Sint Martinuskerk van Weert.
De gebruikelijke ontmoetingsmiddag, die in het najaar gepland stond, kon vanwege de corona-maatregelen geen doorgang vinden.
Voor de werving van inkomsten werd een donateursactie gehouden en werden door vier parochies in het dekenaat een kerkcollecte gehouden tijdens het laatste weekend van het kerkelijk jaar.
In samenwerking met de missiecomités van de parochies uit het dekenaat Weert en in overleg met het Missiebureau/Missiesecretariaat van het bisdom Roermond werd de Vastenactie 2021 georganiseerd en werden een aantal projecten gekozen die mede uit de opbrengst van de Vastenaktie gerealiseerd kunnen worden. De taak van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront is voor de Vastenactie uitsluitend coördinerend; de financiën worden door de missiecomités afgewikkeld.

Financiële Verantwoording:

Financieel verslag 2012
Financieel verslag 2013
Financieel verslag 2014
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2019
Financieel verslag 2020
Financieel verslag 2021

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 25 december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontNadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven .....
 • 20 maart 2022
  Vastenactie 2022
  VASTENACTIE 2022 Dekenaat WeertParochies: Sint MartinusHeilige Oda (Boshoven)Heilige Hieronymus en Antonius (Laar)Even minderen voor een ander!UW BIJDRAGE KUNT U OVERMAKEN OP BANKREKENING NL 44 RABO 0156 9252 81 TEN NAME VAN MISSIE .....
 • 11 december 2021
  Coronavirus COVID-19 en kerstmis 2021
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontCoronavirus COVID-19 en kerstmis 2021Het coronavirus COVID-19 heeft na 22 maanden nog altijd grote invloed op ons dagelijks leven. Veel mensen hebben dierbaren verloren of kampen .....
 • 20 december 2020
  Nieuwsbrief December 2020
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontCoronavirus COVID-19 en kerstmis 2020Coronavirus COVID-19 heeft grote invloed op onze samenleving. Veel mensen hebben dierbaren verloren of hebben met zware gevolgen voor de gezondheid te .....