Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Engels

Privacy Verklaring van Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront.

Wij hebben de verplichting u te informeren over ons aangepaste privacy beleid, dat op 25 mei 2018 in werking treedt.
Deze wijzigingen zijn het gevolg van de striktere transparantie-eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.


 
Inhoud:
 
00.       Inleiding
01.       Het DWMT.
02.       Doel gegevens
03.       Ontvangers
04.       Opslag periode
05        Foto’s en beeldmateriaal
06.       Beveiliging
07.       Uw rechten
08.       Plichten
 

 

 
00. Inleiding

Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront (verder genoemd DWMT). Onze stichting is ook te benaderen via een website, t.w. http://www.missiethuisfront.org. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
In deze privacyverklaring lees u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
 
01. Het DWMT

U leest op dit moment de privacyverklaring van het DWMT. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door het DWMT, neem dan gerust contact op!
secretariaat@missiethuisfront.org
Postbus 10137 | 6000 GC | Weert
KVK Nr. 41066329
 
02. Doelgegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door DWMT. Deze worden hieronder toegelicht.
a. Het versturen van nieuwsbrieven
Het DWMT stuurt naast reguliere post ook via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling.
b. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met het DWMT via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld u naam, eventueel uw bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 5 jaar terug bewaard.
 
03. Ontvangers

De gegevens die het DWMT ontvangt en verwerkt worden beheerd het secretariaat van de stichting. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.
 
04.  Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door het DWMT, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in een Excel bestand onder beheer van de Penningmeester en Secretariaat. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt
namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt door een mail te sturen naar; secretariaat@missiethuisfront.org
 
05. Foto’s en ander beeldmateriaal

Voor het publiceren van een foto of video waarop iemand herkenbaar is, is in principe altijd de toestemming van de betrokkene nodig. Om hiermee zorgvuldig om te gaan wordt erop gewezen dat er foto’s en video’s gemaakt kunnen worden tijdens de door DWMT georganiseerde activiteiten zoal een ontmoetingsmiddag. Al onze georganiseerde activiteiten wordt voor deelname een ingevuld inschrijfformulier geëist. Op dit formulier staat vermeld dat deelname aan de activiteit de deelnemer automatisch toestemming verleend om opnames te maken waarop de deelnemer kans loopt op vast gelegd te worden. Het betreft het publiceren van beelden (foto en/of video opnames) op de website of social media-pagina van het DWMT.
* Belangrijk: voor het maken of publiceren van een foto van een kind ( <16 jaar) wordt altijd vooraf de schriftelijke toestemming gevraagd van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Bij videostreaming van ontmoetingsmiddagen kunnen personen herkenbaar in beeld komen. Ook dit is niet toegestaan zonder dat er toestemming van de betrokkene(n) is. Vandaar de nadruk op de clausule dat om het inschrijfformulier is vermeld.
 
06. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door het DWMT of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
 
07. Uw rechten

a. Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij het DWMT vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met het DWMT. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
b. Recht op rectificatie
Kloppen u gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door het DWMT. U gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde mailadres van het DWMT.
c. Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat het DWMT niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via de link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
d. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil u niet dat het DWMT uw gegevens gebruikt? Dan heb u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens (zie ook punt 04). Het gebruik maken van deze rechten kan via een mail naar secretariaat@missiethuisfront.org onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. U gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
 
08. Plichten

Het DWMT verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van informatie. Uw postadres en/of e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan het DWMT de bovengenoemde dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met het DWMT met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Het DWMT behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer het DWMT dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van het DWMT te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
secretariaat@missiethuisfront.org
Postbus 10137 | 6000 GC | Weert
KVK Nr. 41066329
 

home

  Dutch


Privacy Statement of the Foundation Mission Homefront of the Deanery of Weert.                     

We are also obligated to inform you about our new privacy policy, which will be applicable per May 25, 2018. These changes are due to the stricter transparency requirements of the EU General Data Protection Regulation.
 
Content:

00. Introduction
01. The DWMT.
02. Target data
03. Recipients
04. Storage period
05 Photos and images
06. Security
07. Your rights
08. Duties 

 

 
00. Introduction

This describes how your personal data are dealt with that are collected by the Foundation Mission Homefront of the Deanery of Weert(hereinafter referred to as DWMT). Our foundation can also be accessed via a website, i.e. http://www.missiethuisfront.org. Our website does not intend to collect data about website visitors.
In this privacy statement you read everything about the way your personal data is collected and how it is handled. This explains where your data is stored and for what purposes your data is stored. In addition, you will also find all your rights regarding your data and how you can make use of these rights.
The privacy statement will sometimes be changed by, for example, legislative changes. It is therefore advisable to periodically consult the statement.

01. The DWMT

You are currently reading the privacy statement of the DWMT. It is therefore good that you know what is being done and how you can indicate your wishes regarding your data. This statement is about this. If you are uncomfortable about the use of your data by the DWMT, please feel free to contact us!
secretariaat@missiethuisfront.org
PO Box 10137 | 6000 GC | Weert
Chamber of Commerce Nr. 41066329

02. Target data

Personal data is collected by DWMT for several purposes. These are explained below.
a. Sending newsletters
In addition to regular mail, the DWMT also sends out newsletters via e-mail. These newsletters are focused on knowledge sharing.
b. Contact
The moment you contact the DWMT via e-mail, the data you send, such as your name, possibly your company name, and e-mail address, will be stored on the mail server. Those e-mails are kept back for up to 5 years.

03. Recipients

The data that the DWMT receives and processes are managed by the secretariat of the foundation. All data will only be processed with your explicit consent.

04. Storage period

Your data will be kept by the DWMT for a longer period, but never longer than is necessary for carrying out activities, unless we have to keep your data for longer because of a statutory regulation.
Your e-mail address and name will be stored in an Excel file under the management of the Treasurer and Secretary. The storage of your data is for an indefinite period. You can
namely, unsubscribe whenever you want by sending an email to; secretariaat@missiethuisfront.org

05. Photos and other images

To publish a photo or video on which someone is recognizable, the permission of the person concerned is always required. To handle this carefully, it should be noted that photos and videos can be made during the activities organized by DWMT, such as a meeting afternoon. All our organized activities are required to participate in a completed registration form. This form states that participation in the activity automatically grants the participant permission to make recordings on which the participant is likely to be registered. It concerns the publication of images (photo and / or video recordings) on the website or social media page of the DWMT.
* Important: for the creation or publication of a photo of a child (<16 years), the written permission of a parent or legal representative is always requested in advance.
With video streaming of meeting afternoons, people can be identified. This is also not permitted without the permission of the person (s) involved. Hence the emphasis on the clause that is mentioned on the registration form.

06. Security
No physical copies of your personal data will be made. Your data is only managed in the above-mentioned systems and software. The personal data managed by the DWMT or by the above-mentioned third parties can only be accessed via the above software and protected by a password.
The devices that open your data are each also locked with a password and / or fingerprint. The number of devices that have access to your data is limited to only the necessary devices.

07. Your rights
a. Right of inspection
You have the right to request your data at all times that are recorded and stored at the DWMT. You can do this by sending an e-mail or by contacting the DWMT by telephone. You will then receive an overview of your data.
b. Right to rectification
Are you not correct? Or have you changed your data? You have the right to have this rectified by the DWMT. You can adjust information about the newsletter via the appropriate e-mail address of the DWMT.
c. Right to submit a complaint
You have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority if you feel that the DWMT does not handle your data correctly. This can be done via the link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
d. Right to stop data use (objection)
Do not you want the DWMT to use your data? Then you have the right to stop using your personal data (see also point 04). The use of these rights can be sent to secretariaat@missiethuisfront.org by sending a copy of the ID-card/passport, where the photo, the numbers at the bottom of the passport/ID-card number and citizen service number (BSN) are made illegible.
The aim is to respond within a week. No physical copies of your personal data will be made. Your data is only managed in the before mentioned systems and software.
 
08. Duties
The DWMT processes personal data based on a legitimate interest. Your data will never be sold to third parties. The data that are required to deliver are the minimum required data for the provision of information. For example, your postal address and / or e-mail address is required to be able to send the newsletter. If this mandatory information is not provided, DWMT cannot offer the above service.
If it is necessary to share data that you have shared with the DWMT with others than the parties mentioned above (for example, to offer a service), your permission will first be requested.
DWMT reserves the right to disclose the data when this is legally required or when the DWMT deems it justified to comply with a legal request / process or to protect the rights, property or safety of the DWMT. In doing so, we always try to respect your right to privacy as much as possible.

Do you still have questions? Feel free to contact us via the contact details below.

secretariaat@missiethuisfront.org
PO Box 10137 | 6000 GC | Weert
Chamber of Commerce Nr. 41066329
 

home

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 22 februari 2024
  ONTMOETINGSMIDDAG 2024
  Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront houdt op zaterdagmiddag, 16 maart2024 om 13:30 uur, in het MFA Kimpe Veld, St. Barbaraplein 2 teTungelroy (gem. Weert) een ontmoetingsmiddag. Ontvangst vanaf 13:00 uur. Er .....
 • 23 december 2023
  Nieuwsbrief DECEMBER 2023
  StichtingDekenaal Weerter Missie ThuisfrontHet jaar 2023We worden ook dit jaar via de media zeer regelmatig geconfronteerd met veel problemen.De oorlog in Oekraïne is geografisch gezien niet ver weg, heeft inmiddels .....
 • 25 december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontNadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven .....
 • 20 maart 2022
  Vastenactie 2022
  VASTENACTIE 2022 Dekenaat WeertParochies: Sint MartinusHeilige Oda (Boshoven)Heilige Hieronymus en Antonius (Laar)Even minderen voor een ander!UW BIJDRAGE KUNT U OVERMAKEN OP BANKREKENING NL 44 RABO 0156 9252 81 TEN NAME VAN MISSIE .....