Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

De Vastenactie 2024

 Voor de VA 2024 worden een viertal projecten ondersteund:

24.01: een project van Zr Brunhilde: Burkina Faso.

Inrichten van een gebouw voor meisjes die een studie volgen. De communiteit van 5 zusters (4 inheemse en 1 Franse) heeft zich in 2010 in Mogtedo gevestigd.  

MOGTEDO - van het gelijknamige departement -, is een stad van ongeveer 15.000 inwoners gelegen aan de verharde weg die de hoofdstad Ouagadougou verbindt met het oosten van Burkina Faso, richting Niger, Togo en Benin, bekend om zijn handel in uien, tomaten, kool en andere groenten. Het Gaat om de inrichting van een gebouw voor ‘t ontvangen van 10 tot 20 meisjes die voor hun studie een gunstige omgeving nodig hebben. Dat gebouw dat al gevorderdis, is gelegen op het terrein van de communiteit, dicht bij de plantatie van bananen- en sinaasappelbomen. Het gebouw is reeds door de congregatie gefinancierd. Het ingediende project betreft de financieren van alles of een gedeelte van wat er nog ontbreekt zoals elektriciteit, water, tafels, stoelen, enz. Gevraagd is een bedrag van € 3847,00.

24.02: een project van Zr. Montserrat:

Papoea-Nieuw-Guinea. Een nieuwe middelbare school. Wordt in 2024 geopend in Vanimo, Papoea-Nieuw-Guinea. De Holy Trinity IVE Secondary School zal naar verwachting in het schooljaar 2024 worden geopend. Deze school zal de eerste en enige middelbare school zijn binnen onze lokale overheid in de uiterste noordwestelijke hoek van Papoea-Nieuw-Guinea. De vier andere scholen in het district vereisen een reis die financieel onmogelijk is voor bijna alle leerlingen in de omgeving, of waarvoor intern verblijf nodig is, waardoor de leerlingen lange tijd van hun familie gescheiden blijven. Zoals u zich onder omstandigheden als deze kunt voorstellen, is het opleidingsniveau in onze regio erg laag, wat nog veel meer gevolgen heeft. Het geeft ons veel hoop dat we zover zijn gekomen dat we volgend schooljaar opengaan. Met de hulp van toezichthoudende subsidies en donaties hebben we een gebouw met twaalf klaslokalen, sanitaire blokken en een tweede gebouw met een hal met kantoren en klaslokalen gebouwd. Het gebied waar we wonen en werken heeft veel hulpbronnen en geen elektriciteit, maar we hebben generatorstroom om plafondventilators, verlichting en elektronische apparaten van stroom te voorzien tijdens de openingstijden van de school. We hebben eenvoudig sanitair, met tanks om regenwater op te vangen en leidingen om afval door te spoelen. Wat we nog infrastructureel missen om volgend jaar te beginnen, is het meubilair voor de klaslokalen. Onze klaslokalen zijn ontworpen voor 30-40 studenten. Uiteindelijk zullen we er 400 nodig hebben zodra de school haar maximale capaciteit bereikt. Voor volgend jaar openen we twee klaslokalen, en daarom hebben we minimaal 70 bureaus nodig om te starten. Elk klaslokaal heeft ook een bureau voor de leraar nodig, evenals materialen om planken en krijtborden te bouwen. Een schatting van de totale kosten voor één klaslokaal bedraagt € 4496.

24.03: Een project van Zr. Verheggen.

Het betreft doelgroep bestaat uit 100 kinderen uit arme gezinnen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar die die in de wijk Penjaringan in Noord-Jakarta wonen. Het zijn kinderen die geen huis hebben, dus leven ze onder de brug. Hun ouders hebben geen regelmatig inkomen. De voedselvoorziening is erg slecht, dus zijn ze niet gezond. Ze kunnen niet naar de officiële school omdat ze geen geboortebewijs hebben. Een moeder en een paar onregelmatige vrijwilligers helpen hen door ze les te geven in lezen, schrijven en rekenen. De plek waar ze studeren heet Sekolah Kolong en is in zeer slechte staat is. We zijn van plan om de kinderen van Kolong te helpen met de volgende activiteiten:

 1. De voeding van de kinderen verbeteren door het geven van melk, eieren, fruit en vitamines, 2x per week, gedurende 3 maanden. (24 x)
 2. Helpen bij het regelen van geboorteakten zodat ze naar een formele school kunnen gaan
 3. Voorzien in toiletartikelen: handdoeken, zeep, tandenborstels, tandpasta

Het betreft een begrootbedrag van Rp 80.000.000.00 (€ 4673,35) waarvan Rp 11.000.000,00 (€ 642,58) beschikbaar is. Gevraagde financiele ondersteuning middels de Vastenactie 2024 een bedrag van Rp 69.000.000,00 (€ 4030,77).

24.04: Een project aangedragen door Pater Jos Kuppens:

Malawi. Het betreft de renovatie/uitbreiding van het Likuni ziekenhuis, een missie ziekenhuis van het Aartsbisdom Lilongwe. Er is een privé afdeling waar zowel missiepersoneel als andere patiënten behandeld worden. Die betalen ervoor en met dit geld worden arme patiënten gesubsidieerd. De bedoeling is om dit gebouw te rehabiliteren. Dat is beraamd op € 1300,00 per kamer. Uit een ander project worden vier kamers bekostigt. Het missiethuisfront wil drie kamers voor haar rekening nemen met een bedrag van € 3900,00. Lilongwe is de hoofdstad van Malawi. Op 10 km afstand ligt het Likuni ziekenhuis. Het wordt gerund door Franciscaanse Zusters. Zusters, priesters, broeders die ziek zijn vinden in Likuni een goed onderdak en de behandeling is goed. Het stelt deze groep in staat hun werk op verschillende posten goed te doen. Tegelijkertijd wordt er door de patiënten betaald voor het verblijf en behandeling ter plekke. Dit geld wordt weer gebruikt om de rest van het ziekenhuis te subsidiëren. Likuni bestaat al vele jaren en werd onder anderen gerund door de Witte Zusters (MSOLA). Ook voor vele jaren door Zuster Trintas, een Nederlandse zuster. Om dit deel van het ziekenhuis goed te laten functioneren is het nodig dat er gedegen reparaties worden gedaan. Dit ook om klanten aan te trekken met weer als doel om door die klanten fondsen te genereren. Het is ook voor missie personeel goed om een dergelijk ziekenhuis op een centrale locatie te hebben.

 

De verdeling van de projecten over de parochiën van het Weerter Dekenaat voor de Vastenactie van 2024:

 • 24.01: € 3847,00 neemt het cluster Stramproy voor zijn rekening.
 • 24.02: € 4496,00 neemt St Martinus (incl. Boshoven en Laar)voor zijn rekening.
 • 24.03: € 4030,77 neemt BENO (Groot Nederweert) voor zijn rekening.
 • 24.04: € 3900,00 neemt St. Jozef (Weert Zuid) voor zijn rekening.

01: a project from Sr Brunhilde: Burkina Faso.

Furnishing a building for girls who are studying. The community of 5 sisters (4 indigenous and 1 French) settled in Mogtedo in 2010.

MOGTEDO - of the department of the same name -, is a town of about 15,000 inhabitants located on the paved road that connects the capital Ouagadougou with the east of Burkina Faso, towards Niger, Togo, and Benin, known for its trade in onions, tomatoes, cabbage and other vegetables. It concerns the design of a building for receiving 10 to 20 girls who need a favourable environment for their studies. This building, which has already been completed, is located on the community property, close to the plantation of banana and orange trees. The building has already been financed by the congregation. The submitted project concerns the financing of all or part of what is still missing, such as electricity, water, tables, chairs, etc. The amount requested is € 3847.00.

02: a project from Sr. Montserrat: Papua New Guinea.

A new high school. Opening in 2024 in Vanimo, Papua New Guinea. Holy Trinity IVE Secondary School is expected to open in the 2024 school year. This school will be the first and only secondary school within our local government in the far northwest corner of Papua New Guinea. The district's four other schools require travel that is financially impossible for almost all students in the area, or requires in-house lodging, leaving students separated from their families for extended periods of time. As you can imagine under circumstances like these, the level of education in our region is very low, which has many other consequences. It gives us a lot of hope that we have gotten to the point where we are opening next school year. With the help of supervisory grants and donations, we built a building with twelve classrooms, sanitary blocks and a second building with a hall with offices and classrooms. The area where we live and work is resource-rich and without electricity, but we have generator power to power ceiling fans, lights, and electronic devices during school hours. We have simple sanitary facilities, with tanks to collect rainwater and pipes to flush waste. What we still lack in terms of infrastructure to start next year is the furniture for the classrooms. Our classrooms are designed for 30-40 students. Ultimately, we will need 400 once the school reaches maximum capacity. We are opening two classrooms for next year, so we need at least 70 desks to start. Each classroom also needs a desk for the teacher, as well as materials to build shelves and chalkboards. An estimate of the total cost for one classroom is €4496.

03: A project from Sr. Verheggen. Indonesia.

The target group consists of 100 children from poor families aged 3 to 8 years who live in the Penjaringan district in North Jakarta. They are children who have no home, so they live under the bridge. Their parents do not have a regular income. The food supply is very poor, so they are not healthy. They cannot go to official school because they do not have a birth certificate. A mother and a few irregular volunteers help them by teaching them reading, writing and arithmetic. The place where they study is called Sekolah Kolong and is in very poor condition. We plan to help the children of Kolong with the following activities:Improve the children's nutrition by giving milk, eggs, fruit and

 1. vitamins twice a week for 3 months. (24x)
 2. Help arrange birth certificates so they can attend formal school.
 3. Provide toiletries: towels, soap, toothbrushes, toothpaste.

This concerns a budgeted amount of Rp 80,000,000.00 (€ 4,673.35), of which Rp 11,000,000.00 (€ 642.58) is available. Requested financial support through the Lent Campaign 2024 in an amount of Rp 69,000,000.00                (€ 4,030.77).

04: A project suggested by Father Jos Kuppens: Malawi.

It concerns the renovation/expansion of the Likuni hospital, a mission hospital of the Archdiocese of Lilongwe. There is a private ward where both mission staff and other patients are treated. They pay for it and with this money poor patients are subsidized. The intention is to rehabilitate this building. That is estimated at € 1300.00 per room. Four rooms are funded from another project. The mission home front wants to take care of three rooms for an amount of € 3900.00. Lilongwe is the capital of Malawi. The Likuni hospital is 10 km away. It is run by Franciscan Sisters. Sisters, priests and brothers who are ill find good shelter in Likuni and the treatment is good. It enables this group to do their work well at various positions. At the same time, patients pay for the stay and treatment on site. This money is used to subsidize the rest of the hospital. Likuni has been around for many years and was run by, among others, the White Sisters (MSOLA). Also for many years by Sister Trintas, a Dutch sister. In order for this part of the hospital to function properly, thorough repairs are necessary. This is also to attract customers with the aim of generating funds through those customers. It is also good for mission personnel to have such a hospital in a central location.

 

The distribution of the projects among the parishes of the Deanery of Weert for the Lent action of 2024:

 • 24.01: the cluster Stramproy is responsible for € 3847.00.
 • 24.02: St Martinus (incl. Boshoven and Laar) is responsible for € 4,496.00.
 • 24.03: BENO (Groot Nederweert) is responsible for € 4030.77.
 • 24.04: St. Jozef (Weert Zuid) is responsible for € 3900.00.

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 13 juni 2024
  Frank Caris overleden-deceased
  Op zaterdag, 8 juni 2024, in onze webmaster, Frank Caris, overleden.Namens het bestuur van onze stichting gecondoleerd. Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe in deze tijd van .....
 • 22 februari 2024
  ONTMOETINGSMIDDAG 2024
  Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront houdt op zaterdagmiddag, 16 maart2024 om 13:30 uur, in het MFA Kimpe Veld, St. Barbaraplein 2 teTungelroy (gem. Weert) een ontmoetingsmiddag. Ontvangst vanaf 13:00 uur. Er .....
 • 23 december 2023
  Nieuwsbrief DECEMBER 2023
  StichtingDekenaal Weerter Missie ThuisfrontHet jaar 2023We worden ook dit jaar via de media zeer regelmatig geconfronteerd met veel problemen.De oorlog in Oekraïne is geografisch gezien niet ver weg, heeft inmiddels .....
 • 25 december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontNadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven .....