Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

The Centre for Social Concern

Malawi, als land

Om het centrum beter te begrijpen is nodig om wat achtergrond te geven van Malawi. Malawi is nog altijd een van de armste landen ter wereld. Het land heeft zowat de vorm van de provincie Limburg en ligt tussen Mozambique, Zambia en Tanzania. Het heeft geen grens aan de zee. Dit maakt import en export extra duur vanwege transport kosten.

Sinds 1994 heeft het land een democratisch stelsel, met president, parlement en gerechtelijke macht. Iedere 5 jaar zijn er verkiezingen. Er zijn verschillende instituties die helpen om de democratie op het rechte spoor te houden, zoals een anti-corruptie bureau, ombudsman, auditor general enz.

Er is vrijheid van religie. De christelijke kerken hebben het merendeel van de bevolking (77%) als lid, 15% is islamiet en de rest, zo’n 8% is traditioneel gelovig. Over het algemeen zijn de mensen erg gelovig. De katholieke kerk heeft ongeveer 30% van de bevolking als lid. De katholieke kerk heeft in het begin van de jaren negentig de aanzet gegeven voor verandering, door kritiek te uiten op het dictatoriale bewind van Dr. Hastings Banda, Dit heeft ervoor gezorgd dat mensen nu nog geregeld opkijken naar de kerk, om richting te geven in een dikwijls richtingloos bewind. Ook om het morele kompas te zijn van het land, iets wat zeker nodig is vanwege corruptie.

Er is een vrije pers. Ook een pers die niet bang is ook al worden er wel eens bedreigingen geuit. De non state actors, civil society is nogal zwak.

De gerechtelijke macht is onafhankelijk maar werkt erg langzaam en is dikwijls gehinderd in haar actie vanwege de vele injuncties die terecht en ten onrecht worden opgelegd.

80% Van de bevolking woont op het platteland en leeft van de kleine niet commerciële landbouw. Het beschikbare land voor landbouw wordt steeds minder ook vanwege het hoge geboortecijfer en groei van de bevolking. De druk op het milieu is erg hoog, ook in verband met de klimaatsverandering waar Malawi erg veel hinder van ondervindt.

Ondanks de grote problemen die het land kent, zowel op economisch als politiek gebied, ondanks de armoede, maken de mensen altijd een blije indruk. Ze zijn creatief in het vinden van oplossingen op kleine schaal. Ze veroveren makkelijk je hart. Zoals mijn 50 jaar in Malawi laten zien.

Katholieke kerk in Malawi, maar vooral de sociale leer van de kerk

In dit land en in de katholieke kerk in dit land werkt het Centrum voor Sociale Bewogenheid (Social Concern) CfSC. Het is initiatief van de Witte paters ook wel de Missionarissen van Afrika genoemd. Het werd opgericht in 2002 door Pater Jo Kuppens die dit jaar zijn vijftig jarig Jubileum viert als priester missionaris.

 bron: www.Nederweert24.nl 

Het centrum werd opgericht geïnspireerd door de sociale leer van de kerk. Deze leer wordt ook wel eens: “Ons best bewaarde geheim” geheim genoemd omdat we er dikwijls geen weet van hebben. Een van de princiepen van deze leer is: een speciale
keuze te maken voor de armen. Het Centrum doet dit door in al haar werk vooral te werken vóór en mét de armen, om verandering te brengen in hun leven.
Het Centrum doet daarom onderzoek naar de redenen die armen arm houden om zo goed gewapend te werken aan oplossingen. Dit houdt dikwijls in dat het centrum werkt met regeringsinstanties die uiteindelijk de verantwoordelijkheid dragen voor deze armen. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld, dat we marktonderzoek doen naar de levenskosten in Malawi. We proberen in kaart te brengen wat het kost om als gezin van 6 personen genoeg te hebben voor een minimaal maar toch goed bestaan. Wij publiceren deze gegevens elke maand en publiceren ook een persbericht met de belangrijkste onderliggende redenen voor de stijging (of daling, maar dat gebeurd niet zo dikwijls) in de levenskosten. Ook wat dit zou moeten betekenen voor de lonen. Op deze manier hebben wij veel mensen geholpen om iets beter te verdienen en het zo makkelijker te maken de touwtjes aan elkaar te knopen.

Een ander principe herinnert er ons aan dat het algemeen belang, het gedeelde goed (common good) voorop moet staan voor de regering en de burgers. Als regering niet alleen maar denken aan en werken vóór diegenen die op ons gestemd hebben, maar dat doen voor alle Malawianen. In Malawi zitten we nog altijd in een proces om niet alleen de taal van de democratie te leren, maar ook de onderliggende filosofie. In verschillende dorpen is het centrum bezig met het vergaren van informatie over voedselzekerheid. Wat naar boven komt is dat de regering dikwijls het er beter wil laten uitzien dan het is. Een goede indruk maken is soms belangrijker dan mensen echt uit de armoede te helpen. Zo heeft het CfSC aangetoond dat vele gezinnen niet genoeg eten, zowel wat betreft de hoeveelheid als de kwaliteit. Die informatie wordt doorgespeeld aan de lokale gemeentelijke regering en de NGO’s die er werken. Ook andere problemen worden aangekaart in ontmoetingen tussen de dorpelingen (burgers) en de machthebbers (dutybearers). Dit heeft vele malen geleid tot verandering ten goede. Soms met de druk van de media, zoals de nationale radiostations. Ook een beroep op wat in Malawi God Fearing wordt genoemd, op de religieuze sentimenten kan soms helpen.

Participatie, deelname is ook erg belangrijk zodat mensen zich gewaardeerd voelen. Het is een principe van de sociale leer wat dikwijls gekoppeld wordt aan menselijke waardigheid. Mee kunnen praten over zaken die erg belangrijk zijn voor de dorpeling of de stadsbewoner, voor de burgers. Actief bezig zijn met de zaken die ons aangaan. Daar trainingen voor organiseren is ook een belangrijke taak voor ons centrum.

Malawi is een land met een vrij grote groep van Islamieten. In sommige gebieden zijn ze in de meerderheid, elders zijn het minderheden. Maar overal moeten we er rekening mee houden dat ook zij Malawianen zijn, met rechten en plichten. Het CfSC heeft al vanaf het begin geprobeerd om een soort tussenpersoon te zijn die ervoor zorgt dat de Islam en het Christendom elkaar beter verstaan en samenwerken. In dit werk beginnen we met onderzoek, de problemen in kaart brengen, de verbanden te zien, de causaliteit en daarop onze interventie voor een beter begrip en betere samenwerking te bevorderen.

Op onze campus hebben we ook een bibliotheek waar de jongeren uit de buurt goede literatuur kunnen vinden. De middelbare scholieren die dikwijls scholen frequenteren, waar geen bibliotheek is, vinden hier ook de schoolboeken die ze nodig hebben. Maar ook diegenen die studeren om beter promotie te kunnen maken op hun werk, vinden
er de rust en de boeken die nodig zijn om dit te doen. Sinds kort proberen we ook met e-readers te werken.

Wat kost dit allemaal

Om dit allemaal te kunnen doen hebben we twee stafleden met een masters diploma. Vier met bachelors diploma en verder nog anderen die verschillende diploma’s hebben behaald en de nodige ervaring op hebben gedaan. Twee ervan werden gesponsord door een groep uit Rucphen die zowel voor middelbare als voor vakopleiding steun hebben verleend. Dit wordt nu afgebouwd en we proberen nieuwe bronnen te vinden die mee willen helpen dit toch voort te zetten.

Dus dat betekent dat elke maand er een flinke loon rekening voldaan moet worden. We hebben dus steun uit verschillende hoeken, zoals Misereor uit Duitsland, Trocaire uit Ierland, vanuit België, van de Witte Paters, van familie en vrienden. Het betekent ook dikwijls dat we op het einde van de maand moeilijkheden hebben om aan al onze verplichtingen te voldoen.

In veel van onze projecten werken we samen met de Commissie voor Gerechtigheid en Vrede, die namens de Katholieke Kerk onderzoek doet en ook een belangrijke pleidooi bezorger is voor de armen en onderdrukten. Verder ook met de Caritas organisatie en vele andere seculiere organisaties die zich bezighouden met soort gelijk werk.

Manieren om ons werk meer zelf ondersteunend te maken?

• Projecten indienen bij partners die ons werk kunnen en willen ondersteunen.
• Goed werk blijven verrichten. Op tijd rapporteren. De zichtbaarheid van ons centrum tonen. We doen wel goed werk, maar moeten dat ook laten zien.
• Inkomen creëren uit kleine duurzame projecten

Omdat ik nu 50 jaar priester missionaris ben en alles klaar wil maken voor een goede plaatsvervanging, wil ik natuurlijk graag een project overhandigen waar genoeg toekomst in zit. Aan de kant van de nood waaraan het Centrum beantwoordt is er geen twijfel. Echter om de benodigde fondsen ervoor te hebben is iets anders. Vandaar wil ik graag aanbevelen: projecten die de toekomst van het centrum kunnen garanderen. Als tegelijkertijd de jeugd of andere groepen van deze projecten kunnen profiteren, is dat natuurlijk nog beter. Ik beschrijf nu in het kort een paar van deze projecten.

Een huis bouwen dat verhuurd kan worden; de kosten van een ruim drie kamer huis van een-verdieping bedragen 2,000,00 euro. Zie bijgesloten foto.
Het centre heeft twee huizen nodig voor staf. De staf betaalt huur en dus komt deze huur weer ten goede aan het centrum. De huizen worden gebouwd op het gebied van het centrum. De staf is goed gehuisvest en het centrum heeft weer wat meer en zekere inkomsten om zijn werk te doen.
Kaslokalen voor biologie en chemie te bouwen, die we verhuren aan omliggende scholen. Dit is een project dat ik al lang overwogen heb. Het houdt in dat wij als centrum, op ons eigen gebied, naast de bibliotheek twee klaslokalen bouwen, die uitgerust zijn voor chemie en biologie. De scholen in de buurt van Kanengo hebben geen chemie en biologie klaslokalen omdat die te duur zijn voor de meeste scholen. Het centre zal ze bouwen, leerkrachten ervoor aantrekken en ze verhuren aan de scholen. Zo vindt het centre meer inkomen en tegelijkertijd helpt het de jeugd om een beter eindexamen te doen en zo betere kansen te hebben voor hun toekomst. Kost per klaslokaal 28,000 euro.

Warehouse (magazijn) ter verhuur aan de lokale industrie. De parochie naast ons zoekt naar investeringen in haar bouwproject. Het gaat om 25,000,000,00 Malawi Kwacha ( Euro 29,450.00) Als we dit bedrag kunnen investeren in dit project betekent het dat we elk jaar ook mogen delen in inkomsten en zo beter ons werk kunnen doen.
Naast deze projecten die ons zullen helpen om het werk hier op lange termijn te kunnen verwerkelijken, kan uw organisatie ook helpen met het opzetten van een fonds voor jongeren om hen te helpen met verdere opleidingen zoals

Verpleegkunde. Een vier jaar durende cursus (universitair niveau) kost vier duizend vijf euro voor de vier jaar. Dus een duizend en honderd vijftig euro per jaar
ICT (computer) cursus leidend tot een diploma: 3 jaar voor een bedrag van 550 euro per jaar
Hotelopleiding (catering) 3 jaarlijkse cursus: 750 euro per jaar
Mecanicien (monteurs) 3 jaarlijkse cursus : 650 per jaar
Tailoring (naaicursus) en schoonheidsspecialiste: 3 jaar 650 per jaar.

Een van de belangrijkste projecten van ons centrum is ons ‘Mandje van Basis Behoeften’: “basket of basic needs”. Het is erg moeilijk om voor het onderzoek waarop ons pleidooi voor de armen berust, geregelde funderen te vinden. Het kost ons per jaar 15,000 euro om dit onderzoek te blijven doen. We kunnen hiervan de details gemakkelijk verstrekken. Het centrum heeft dit werk al voor zo’n 14 jaar gedaan. Als dit gekozen zou worden als een project om te ondersteunen zal Malawi daar blij mee zijn.

Conclusie

Ik heb dus een aantal projecten opgesomd. Ik verwacht natuurlijk niet dat u alle projecten zult ondersteunen. Dat zou natuurlijk prachtig zijn, maar ik denk dat iedere organisatie en fonds zijn eigen voorkeuren heeft. Vandaar die opsomming zodat u kunt kiezen.

Persoonlijk zou ik het prachtig vinden als u een project kiest wat het Centrum zal helpen zijn werk te kunnen voortzetten. Als men aan het einde van een lange periode naar de toekomst kijkt en dan ziet dat er echt toekomst zit in al dat werd opgezet over de jaren met de steun van velen, dan geeft dat de voldoening dat het goede werk zal doorgaan ook als straks ik er zelf niet meer ben.

U kunt gerust zijn dat de orde van de Witte Paters, de Missionarissen van Afrika dit project van harte ondersteunen en een opvolger hebben benoemd die uit Tanzania komt. Als hij straks aantreed hoop ik dat hij het werk kan doorzetten omdat ook u het hebt gesteund.

Met hartelijke groet

Pater Jo Kuppens
Directeur van Het Centre for Social Concernwww.cfscmalawi.org jkuppens@cfscmalawi.org

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

  • 14 april 2020
    Overlijden Pater Sjaak Clijsters
    .....
  • 1 april 2020
    Ontmoetingsdag 19 september 2020
    Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront organiseert haar jaarlijkse ontmoetingsmiddag en nodigen wij u graag deze bij te wonen.Dit jaar wordt het gehouden op zaterdag, 19 september 2020. De locatie is in .....