Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Overlijden Pater Sjaak Clijsters

IN MEMORIAM JACQUES CLIJSTERS

 

Na een rijk en vruchtbaar missionarisleven is Pater Peter Jacobus Clijsters, missionaris van Scheut, plotseling op 7 april 2020 in Breda overleden.  Een bescheiden, evenwichtig en betrouwbaar persoon met een oprechte liefde voor zijn medemens.

Priesterroeping

Jacques werd geboren op 25 juni 1936 in Stramproy. Hij groeide op als één na oudste kind in een katholiek gezin met 12 broers en zussen. Al op jonge leeftijd heeft Jacques zijn priesterroeping gevoeld. Op 12-jarige leeftijd ging hij naar Sparrendaal.

Het boerengezin emigreerde in 1953 naar Brazilië om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Jacques bleef toen in Nederland om zijn priesteropleiding af te maken.  Gedurende de vakanties werd hij liefdevol opgevangen door de familie Teuwen  (Bèèle). Na zijn priesteropleiding werd hij op 22 juli 1962 in Vught door Monseigneur Bekkers tot priester gewijd.

Terwijl zijn familie in Brazilië was vierde hij op 29 juli 1962 de Eerste Plechtige Heilige Mis in Stramproy. De zondag daarna, op 5 augustus, deed hij de Eerste Plechtige Heilige Mis in Brazilië in het bijzijn van zijn familie en de Nederlandse en Braziliaanse gemeenschap aldaar.

Brazilië - Europa

Vanaf 1968 werd Brazilië het nieuwe thuis voor Jacques, de congregatie opende er een Missiepost. Hij verbleef er 4 jaar in de regio van Rio de Janeiro. Daarna volgden 16 jaar in Europa, in verschillende plaatsen in België, Londen en Rome. In Stramproy, waar de familie van Jacques inmiddels weer woonde, kwam hij geregeld met vakantie.

In 1988 keerde hij terug naar zijn Brazilië. Hij beleefde naar eigen zeggen mooie jaren op verschillende plaatsen in het Amazonegebied, langs de rivieren Araguaia en Tocantins. Hij werkte mee aan Gods Rijk op aarde. Hij werkte in meerdere parochies en ontmoette overal nieuwe mensen met ieder hun eigen verhaal. Hij had oog voor de mensen die het moeilijk hadden en hielp ze op weg. Tijdens zijn verblijf in Brazilië ging hij soms enkele dagen uitrusten bij zus Margriet, die daar woont.

Goede gids

Naast een toegewijde priester was Jacques ook een goede gids. Familie en bekenden zochten hem regelmatig op in Rome, Londen of Brazilië. Hij liet hen de mooiste plekken van de omgeving zien.

Priesterjubileum

Samen met familie, vrienden, bekenden en de parochiegemeenschap vierde hij zijn 40- en 50-jarig Priesterjubileum met een Dankmis in de Sint Willibrorduskerk van zijn geboortedorp Stramproy.

Teteringen

Na terugkeer in augustus 2010 woonde hij met een 40-tal confraters in Schilde bij Antwerpen. Hij assisteerde er in een kerk en bejaardenoord in Halle en bij zusters in 's Gravenwezel. De laatste jaren woonde hij in Teteringen. Van daaruit hielp hij in de parochie in Haler en bij de Zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in Tegelen. In Teteringen droeg hij op Palmzondag, 5 april 2020, zijn laatste H. Mis op.

Missionarissen van Scheut

Zijn oprechtheid, toewijding en liefde voor de kerk en mensen heeft veel levens veranderd. Jacques was altijd goed gezind en wijs. Hij had de gave om de juiste snaar te raken. Een man die veel, zo niet alles, opzij heeft gezet voor mensen die het met heel wat minder moesten doen. Jacques was ons zo dierbaar. Hij laat veel herinneringen achter en is nu thuisgekomen bij zijn en onze God.

Jacques is dinsdag 14 april 2020 bij de andere missionarissen van Scheut, op de begraafplaats van Sparrendaal te Vught, in besloten kring begraven.

 

 

After a rich and fruitful missionary life, Father Peter Jacobus Clijsters, missionary from Scheut, suddenly died on April 7, 2020 in Breda. A humble, balanced and reliable person with a genuine love for his fellow man.

Priestly Calling

Jacques was born on June 25, 1936 in Stramproy. He grew up as the second oldest child in a Catholic family with 12 brothers and sisters. Jacques has been at an early age priestly vocation felt. At the age of 12 he went to Sparrendaal.

The peasant family emigrated to Brazil in 1953 to build a new life there. Jacques then stayed in the Netherlands to finish his priestly education. During the holidays he was lovingly cared for by the Teuwen family. (Bèèle). After his training as a priest, he was ordained a priest on 22 July 1962 in Vught by Monsignor Bekkers.

While his family was in Brazil, he celebrated the First Solemn Holy Mass on July 29, 1962 in Stramproy. The following Sunday, August 5, he celebrated the First Solemn Holy Mass in Brazil in the presence of his family and the Dutch and Brazilian community there.

Brazil - Europe

From 1968, Brazil became the new home for Jacques, the congregation opened one Mission post. He stayed there for 4 years in the region of Rio de Janeiro. Then followed 16 years Europe, in various places in Belgium, London and Rome. He came regularly to Stramproy, where Jacques' family now lived again on holiday.

In 1988 he returned to Brazil. In his own words, he lived a nice year various places in the Amazon, along the rivers Araguaia and Tocantins. He participated in God's Kingdom on earth. He worked in several parishes and met new people everywhere, each with their own story. He was aware of the people who were struggling and helped them on their way. During his stay in Brazil, he sometimes went to rest for a few days with sister Margriet, who lives there.

Good guide

In addition to being a devoted priest, Jacques was also a good guide. Family and acquaintances searched him regularly in Rome, London or Brazil. He showed them the most beautiful places in the area.

Priest anniversary

He celebrated his 40s with family, friends, acquaintances and the parish community 50th Priest anniversary with a Thanksgiving Mass in the Saint Willibrord Church of his birth village of Stramproy.

Teteringen

After returning in August 2010, he lived with some 40 colleagues in Schilde near Antwerp. He assisted in a church and retirement home in Halle and with sisters in 's Gravenwezel.

In recent years he lived in Teteringen. From there he helped in the parish in Haler and with the Benedictine Sisters of the Everlasting Adoration of the Most Blessed Sacrament in Tegelen. In Teteringen he dedicated his last Holy Mass on Palm Sunday, April 5, 2020.

Missionaries of Scheut

His sincerity, dedication, and love for the Church and people have changed many lives. Jacques was always good-natured and wise. He had a knack for hitting the right chord. A man who put aside a lot, if not everything, for people who had to do with a lot less to do. Jacques was so dear to us. He leaves many memories and has now returned home to be with and our God.

Jacques is with the other missionaries of Scheut, on the cemetery, on Tuesday April 14 2020 of  Sparrendaal in Vught, buried in a private circle.

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 20 december 2020
  Nieuwsbrief December 2020
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontCoronavirus COVID-19 en kerstmis 2020Coronavirus COVID-19 heeft grote invloed op onze samenleving. Veel mensen hebben dierbaren verloren of hebben met zware gevolgen voor de gezondheid te .....
 • 16 december 2020
  In Memoriam Frits Kirkels
  Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront Frits Kirkels was van 1988 tot 2014 bestuurslid van onze stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront. Hij is 20 januari 1942 geboren op Hushoven en op 8 .....
 • 12 december 2020
  Mensenrechten Award
  Mensenrechten Award Weimar voor pater Jo Kuppens Bronnen: Weert de GeksteDe Limburger10 december 2020De gemeenteraad van de Duitse stad Weimar heeft op woensdag 10 december, op de ‘Internationale Dag van de Rechten van .....
 • 31 oktober 2020
  BIOGRAFIE PATER JOHAN VISSER
  In 1956 vertrok pater Johan Visser uit Weert naar zijn missie. Als Salesiaan van Don Bosco is het verzorgen van onderwijs voor kansarme jongeren een zeer belangrijk onderdeel van zijn .....